Медицински център Селена-Л

Клинична химия

Клинична химия

Наименование на услугата Цена в лв.
Гликиран хемоглобин (НbА1c) 12,00
Глюкозотолерантен 3кр. Тест 6,50
Глюкоза (Glucose) 2,50
Глюкоза - 3 кратен профил 6,50
Глюкоза - 4 кратен профил 7,00
Лактат (lactate)* 7,50
Бикарбонат (Bicarbonate)* 7,50
Белтък и Албумин 4,50
Общ белтък (total protein) 2,50
Албумин (Albumin) 2,50
Електрофореза на серумни белтъци* 25,00
Урея и Креатинин 4,50
Креатинин (Creatinine) 2,50
Урея  2,50
Креатининов клирънс по Cockroft-Gault 9,00
Cystatin C ( цистатин С )* 35,00
Пикочна киселина (Uric acid) 2,50
Билирубин - общ и директен 5,00
Билирубин - общ 2,90
Билирубин - директен 2,90
Холестерол профил /холестерол,триглицериди,Холестерол HDL, Холестерол LDL/ 11,00
Холестерол общ 3,00
Холестерол HDL 3,50
Холестерол LDL 3,50
Холестерол VLDL 4,80
Триглицериди  3,00
Чернодробни ензими •АсАТ (GOT; ASAT ) •АлАТ (GPT; ALAT ) •Гама - ГТ ( GGT ) 8,00
АсАТ (GOT; ASAT ) 3,00
АлАТ (GPT; ALAT ) 3,00
Гама - ГТ ( GGT ) 3,50
Алкална фосфатаза 3,50
Кисела фосфатаза 5,40
LDH 3,50
Алфа - амилаза 4,30
Липаза  4,00
Холинестераза 6,00
Креатин фос. киназа (CPK) 4,00
СРК - МВ фракция* 13,00
Тропонин I  22,00
Fe и ТЖСК  (Fe and TIBC) 6,20
Желязо (Fe) 3,50
Тотален желязосвързващ капацитет(ТIBC) 3,50
Lipoprotein(a) 22,00
МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com