Медицински център Селена-Л

Имунология

Имунология

Наименование на услугата Цена в лв.
Антитела nCOV IgG(хемилуминисцентен метод) 20,00
Антитела nCOV IgM(хемилуминисцентен метод) 20,00
SARS-CoV-2 PCR 60,00
ASO (AST ; Анти Стрептолизинов титър) 8,00
Ревматоиден фактор – скрининг IgM, IgG, IgA (количествено определяне) 25,00
Ревматоиден фактор IgM (количествено определяне) 10,00
Ревматоиден фактор IgA (количествено определяне)  23,40
Ревматоиден фактор IgG (количествено определяне) 23,40
Антитела срещу циклични цитрулинизирани пептиди (anti-CCP антитела) 29,00
Антитела срещу мутирал цитрулиниран виментин  (anti MCVантитела ) 23,00
Пакет: Ревматоиден фактор – скрининг IgM, IgG, IgA (количествено определяне) + Антитела срещу циклични цитрулинизирани пептиди 49,00
Пакет: Ревматоиден фактор – скрининг IgM, IgG, IgA (колечествено определяне) +Антитела срещу циклични цитрулинизирани пептиди (anti-CCP антитела) + витамин D 67,00
CRP 10,00
hs CRP ( високочуствителен CRP ) 10,00
C 3 комплемент 10,00
C 4 комплемент 10,00
Имуноглобулин А(Ig A) 10,00
Имуноглобулин  M (Ig M) 10,00
Имуноглобулин Г (Ig G) 10,00
Алфа 1 - антитрипсин 23,00
Феритин ( Feritin ) 15,00
Церулоплазмин  21,00
Трансферин  17,40
Хаптоглобин 21,00
Антинуклеарни антитела (АНА) – скрининг и титър 25,00
Антинуклеарни антитела (АНА) – типиране: автоантитела срещу 16 антигена (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P- protein, AMA-M2) 80,00
Антинуклеарни антитела (АНА) + DFS70 – типиране: автоантитела срещу 17 антигена (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P- protein, AMA-M2, DFS70) 90,00
Антидвойноверижна ДНК антитела (dsDNA) -  скрининг (IgG, IgM, IgA), (количествено определяне) 21,00
anti ssDNA ( анти eднов.ДНК ) (количествено определяне) 29,40
anti RNP/Sm ( анти - RNP/Sm антитела ) (количествено определяне) 25,80
anti Sm ( анти Sm антитела ) (количествено определяне) 24,60
anti Scl-70 ( анти Scl-70 антитела ) (количествено определяне) 25,80
anti Jo-1 ( анти Jo-1 антитела ) (количествено определяне) 24,60
anti SS-A/Ro (  анти SS-A/Ro антитела ) (количествено определяне) 25,80
anti SS-B/La ( анти SS-B/La антитела ) (количествено определяне) 27,00
anti CENP B ( анти центромер В антитела ) (количествено определяне) 28,20
anti Rib-P ( анти рибозом. Антитела ) (количествено определяне) 25,80
anti NUC ( анти нуклеозомни антитела ) (количествено определяне) 25,80
Автоимунни гастроентерологични заболявания – автоантитела срещу gliadin, parietal cells, intrinsic factor, mannan (Saccharomyces cerevisiae), tissue transglutaminase (tTG)  64,00
anti tTG ( анти тъканна трансглутаминаза )(количествено определяне) 28,20
anti Gliadin IgA ( анти глиадинови антитела ) (количествено определяне) 27,60
anti Parietal cell ( анти париетални антитела ) (количествено определяне) 26,76
anti Intrinsic factor  ( анти интринзик фактор ) (количествено определяне) 28,20
Антигладкомускулни антитела (AГMA) - скрининг и титър 25,00
Антимитохондриални антитела (AMA) - скрининг и титър 25,00
Антимитохондриални антитела (AMA–М2) (количествено определяне) 21,00
Автоимунни чернодробни заболявания (ALD) – автоантитела срещу 9 антигена (AMA-M2, M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) 64,00
Пакет: АНА + АГМА -скрининг и титър 42,00
Пакет: АНА + АМА - скрининг и титър 42,00
Пакет: АНА + АГМА + АМА - скрининг и титър 51,00
Криоглобулини  15,00
Фосфолипид скрининг IgM (антитела срещу фосфолипиди ) 19,00
Фосфолипид скрининг IgG (антитела срещу фосфолипиди ) 19,00
анти кардиолипинови антитела IgM ( ACL IgM)  22,50
анти кардиолипинови антитела IgG (ACL IgG)  22,50
анти β2 гликопротеин I антитела IgM (анти- β2GPI- IgM)  22,50
анти β2 гликопротеин I антитела IgG (анти- β2GPI- IgG)  22,50
anti Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM 24,60
anti Annexin V IgG ( анти анексин V ) количествен 25,80
anti Annexin V IgM ( анти анексин V ) количествен 28,20
anti Insulin ( анти-инсулинови антитела ) количествен 28,20
anti GAD 65/IA 2 ( GAD65/IA2 скрининг ) количествен 28,20
anti GAD 65 (антитела срещу GAD 65  ) количествен 34,00
anti-ZinkTransporter 8( Антитела срещу цинков транспортер 8) 40,00
anti-AChR IgG (антитела срещу рецептора за ацетилхолин) количествен 36,00
anti MPO (антитела срещу миелопероксидаза) количествен 25,00
anti PR3 (антитела срещу протеиназа 3 ) количествен 28,00
anti GBM ( антитела срещу гломерулна базална мембрана ) количествен 28,20
антиспермални антитела 21,00
HLA - B27 35,00
Имунофенотипизиране на лимфоцити - стандартен панел 150,00
Фенотипизиране на NK/TNK клетки 90,00
CD45+/CD34 + клетки 87,00
тест за туберколоза (Quantiferon-TB Gold)  130,00
 тест за туберколоза ( T-SPOT.TB) 162,00
МЦ СЕЛЕНА-Л ВЕЧЕ РАБОТИ И В СЪБОТА ОТ 8:30ч. ДО 12:00ч. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“№ 139, тел: 042 956 655 / 0885 386 655; e-mail: info@mcselena.com